ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 845 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,020 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,712 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,027 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถญยซอย 11 หมู่1
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรร์โครงการบริหารจัดการขยะ
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ ซอย5 เชื่อม ซอย2 บ้านหนองพันเงิน หมู่13
[22 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านหนองปึ๋ง หมู่6
[22 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่6
[22 มิ.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ พร้อมเสริมผิวจราจรเชื่อมทางถนนซอย 5 เชื่อมถนนซอย 2 บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่13
[15 มิ.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักบ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6
[15 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง
[13 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชนร่วมกัน ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านสันป่าตอ ม.1
[06 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยุหว่า บ้านสันป่าตอง หมู่ที่1
[06 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบลำเหมือง บ้านร้อง หมู่8 ตำบลยุหว่า
[06 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้อง หมู่ 8
[06 มิ.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น บ้านร้องหมู่8 2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีิวตและส่งส่งผู้สูงอายุตำบลยุหว่า หมู่1
[02 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟเพื่อติดตั้งจุดสำหรับติดตั้งพัดลม โทรทัศน์ และ โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มิ.ย. 2565]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอล แบบระยะไกลอัตโนมัติ
[30 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายหลักบ้านกลางเชื่อมถนนซอย พื้นที่ บ้านกลาง หมู่2 ถนนซอย 3 และ ถนนซอย4 จำนวน 2 แห่ง
[29 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 2 คน
[23 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ลำเหมืองเลียบถนนซอย 9 หนองหวายเชื่อมบ้านกลาง
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงเลียบถนนซอย9(สายบ้านหนองหวายเชื่อมบ้านกลาง) หมู่3 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว40เมตร สูง2.30เมตร พร้อมราวกันตก
[20 พ.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ท่อเหลี่ยมคสล.ลำเหมืองป่าจู้) ม.1
[20 พ.ค. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS