ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 901 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 40,076 ครั้ง
สถิติปีนี้ 71,768 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,877,083 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา หมู่4)
[26 ก.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ลงหินคลุกบดอัดแน่น)
[26 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยปัญญาศิริ หมู่5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 378.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
[26 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องซ่อมบำรุงงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ก.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18 ก.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนซอยปัญญาศิริ ม.5
[12 ก.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ม.4
[12 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น
[08 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม2469 เชียงใหม่
[07 ก.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลแบบระยะไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ พร้อมชุดลูกข่ายกระจายเสียงแบบไร้สาย 33 จุด เทศบาล 1 จุด
[27 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟกล้องCCTV จำนวน 3 เครื่อง
[27 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
[24 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย พร้อมเสริมผิวจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โอเวอร์เลย์ บ้านต้นผึ้งหมู่9
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย 16 บ้านหนองสะเรียม หมู่15
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 16 หมู่15
[23 มิ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 11 บ้านสันป่าตอง หมู่1
[23 มิ.ย. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS