ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ชำระภาษี
- ชำระค่าธรรมเนียมขยะ
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 512 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 18,692 ครั้ง
สถิติปีนี้ 252,392 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,057,707 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างคสล 3 โครงการ
[25 พ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนซอย 3 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่15
[21 พ.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่2 ตำบลยุหว่า จำนวน 3 โครงการ
[16 พ.ย. 2565]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ180-012 ถนนสายหลักบ้านหนองสะเรียม(ถนนสายหลัก2)
[15 พ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
[08 พ.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย9/1 บ้านกลาง หมู่ที่2
[01 พ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวอย9/1 บ้านดอนตัน
[01 พ.ย. 2565]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 180-030 ซอยเข้าสนามกีฬาบ้านดอนตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
[01 พ.ย. 2565]
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 180-012 ถนนสายหลักบ้านหนองสะเรียม (ถนนสายหลัก 2) เชื
[27 ต.ค. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย9/1 บ้านกลาง หมู่ที่2 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26 ต.ค. 2565]
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 180-030 ซอยเข้าสนามกีฬาบ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 บ้านดอนตัน ตำบลยุหว่า
[21 ต.ค. 2565]
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[19 ต.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ราคา
[19 ต.ค. 2565]
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[18 ต.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ต.ค. 2565]
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2566
[06 ต.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ
[06 ต.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเขตเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนซอยในพื้นที่ตำบลยุหว่า 2 หมู่บ้าน (หมู่11 หมู่15)
[22 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลักหมู่7
[16 ก.ย. 2565]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS