ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 344 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 34,696 ครั้ง
สถิติปีนี้ 186,674 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,991,989 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินภายในตำบลยุหว่า (โดยใช้เครื่องจักร) จำนวน 19 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 มิ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 มิ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน ภายในตำบลยุหว่าโดยใช้แรงงาน จำนวน 19 สาย
[06 มิ.ย. 2566]
ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบอาหาร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[02 มิ.ย. 2566]
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านกิ่วแลหลวง งบประมาณ 688,800 บาท
[02 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่นเลียบถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋งหมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ2ชั้น ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขัยรถยนต์2คน
[25 พ.ค. 2566]
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน (ทะเบียน กบ9407)
[11 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า
[10 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[10 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า หมายเลขทะเบียน 83-7596 (รถบรรทุกขยะเปียก)
[03 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
[03 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตคอนกรีตคอนกรีต(โอเวอร์เลยื)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่9
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนสายหลักบ้านดอนตัน ทางหลวงท้องถิ่น ชั้น5 รหัสสายทางที่ ชม.180-029 บ้านดอนตัน
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย20 บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่15ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยเสริมเผิวแอสฟัลท์ติกตอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านต้นผึ้ง หมู่9 ตำบลยุหว่า
[26 เม.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)พร้อมขยายปีกเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านดอนตัน ทางถลว
[26 เม.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS