ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- สำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
- องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้าสาธารณะ
- แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
 
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 473 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 27,429 ครั้ง
สถิติปีนี้ 215,905 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 2,021,220 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
RSS ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกเชื่อมทางถนนซอย9/1 บ้านหนองปึ๋งม.6
[19 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโอเวอร์เลย์ถนนสายหลักบ้านกิ่วแลหลวงม.4 โดยวิธีe-bidding
[19 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนวอยเข้าหนองสะเรีย ทิศใต้(ข้างบ้านฝรั่ง)
[15 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย13 บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า วิธีเฉพาะเจาะจง
[15 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 72/บ้านกลาง หมู่ที่2 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะส่องสว่าง(โคมไฟถนนโซล่าเซลส์)14จุด
[14 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างก่อสร้างถนนคสลพร้อมขยายปีกเชื่อมทางถนนซอยเข้าหนองสะเรียมทิศใต้(ข้างบ้านฝรั่ง)ม.11
[14 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคสลพร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทางถนนซอย13 หมู่2
[14 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอย7/2บ้านกลางหมู่2
[14 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนซอย8บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มิ.ย. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขุดลอกลำเหมือง(เครื่องจักร)19สาย
[12 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินภายในตำบลยุหว่า(โดยใช้เครื่องจักร) 19 สาย วิธีเฉาะเจาะจง
[12 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์โดยใช้แรงงาน จำนวน 19 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาจง
[12 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11 มิ.ย. 2566]
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายผิวและปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสาย หลักบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ ๔ เชื่อมถนนสายหลัก บ้านกิ่วแลหลว
[09 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่(สระว่ายน้ำ) จำนวน 28 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันเหมืองสาธารณประโยชน์ ลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองเลียบถนนซอย 8 บ้านอุุเม็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 มิ.ย. 2566]
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสริมผิวลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านกิ่วแลหลวง
[07 มิ.ย. 2566]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร โดยการเสิรมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) พร้อมเสริมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนสายหลักบ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่4 โดยวิธีe-bidding
[07 มิ.ย. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11  


 
 
 

Copyright © 2013-2024 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS