ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานการรับจ่ายเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 275 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 15,743 ครั้ง
สถิติปีนี้ 287,316 ครั้ง
สถิติทั้งหมด 1,778,616 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า
[27 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลังคารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง ยี่ห้อโตโยต้า สีเทาดำ แบบHilux Revo เลขทะเบียน ยฉ 6233 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 63 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[21 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านศาลา หมู่ที่11
[21 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือเครื่องฟอกอากาศจำนวน10เตรื่อง ตามโครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
[17 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.บ้านศาลา หมู่ที่11
[09 มี.ค. 2566]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ
[07 มี.ค. 2566]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาหมู่ที่11 ตำบลยุหว่า
[07 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 1 คัน
[03 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการให้บริการให้บริการประชาชนเเบบเชิงรุก
[02 มี.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร.จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด
[01 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01 ก.พ. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
[31 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
[30 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่นและการชำระค่าธรรมเนียม ตามโครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27 ม.ค. 2566]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเลื่อยยนต์ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน2 เครื่อง
[27 ม.ค. 2566]
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS