ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 130 คน
สถิติวันนี้ 2685 คน
สถิติเดือนนี้ 154650 คน
สถิติปีนี้ 1072217 คน
สถิติทั้งหมด 9412480 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลักบ้านใหม่ม่วงก๋อน หมุ่ที่ 7 ตำบลยุหว่า
[15 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชืือมทาง ถนนซอย 4 บ้านดอนตัน หมู่12
[13 ก.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 4 หมู่12
[13 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12 ก.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำเหมืองเลียบถนนสายหลัก บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบลยุหว่า จำนวน1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดสำนักงานจำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายปีกจราจรเชื่อมทาง ถนนซอย 4 บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า
[07 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ
[06 ก.ย. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 11 จุด และจ้างเหมาติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องประชุม
[29 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ นิสสัน สีฟ้า 83-3082
[29 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ(ห้องประชุม)
[24 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
[24 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผงป้ายตัวซีโครงหลังคาเหล็ก พร้อมตัวอักษรโลหะ สำนักงานกองคลังและกองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[24 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (รถกระเช้า)
[23 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบลยุหว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องการให้บริการของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[23 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
[22 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลยุหว่า หมายเลขทะเบียน งพ6981
[19 ส.ค. 2565]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16 ส.ค. 2565]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  


 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com