ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 30 คน
สถิติวันนี้ 2372 คน
สถิติเดือนนี้ 69101 คน
สถิติปีนี้ 1044402 คน
สถิติทั้งหมด 7875512 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9หมู่3
[16 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14 ก.ย. 2564]
ประกาศจ้างก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กซ9 หมู่3 บ้านหนองหวาย
[13 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมถนนโซลาร์เซลล์ LED ขนาด 50 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุ
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์เพือจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน 3 รายการ
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
[02 ก.ย. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง
[25 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น ทะเบียนหมายเลข กบ9407 จำนวน 1 คัน
[25 ส.ค. 2564]
ประกาศคระกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ลำเหมืองสาธารณะเลียบถนนซอย13 ม.7
[25 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน 2 รายการ
[24 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดของโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 หมายเลขครุภัณฑ์ 50161001900
[23 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ส.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 ตลับ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ของเทศบาลตำบลยุหว่า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[13 ส.ค. 2564]
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com