ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 42 คน
สถิติวันนี้ 2392 คน
สถิติเดือนนี้ 15751 คน
สถิติปีนี้ 1281505 คน
สถิติทั้งหมด 11433103 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า
 
 
 

วัดป่าเจริญธรรม

แผนที่  https://www.google.com/maps/place/วัดป่าเจริญธรรม/@18.6049554,98.8883243,707m/

ชื่อสถานที่ : วัดป่าเจริญธรรม


โทรศัพท์ : 053311185

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

รายละเอียด :

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยุหว่า

วัดป่าเจริญธรรม

พุทธศักราช 2492 เป็นปีเริ่มแรกแห่งการก่อกำเนิด วัดป่าเจริญธรรม โดยคณะพระกัมมัฎฐานผู้เกรียงไกรในพระธรรม ได้มาวางรากฐานในเนื้อที่ดิน 13 ไร่ โดยประกาศสัจธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเอาจริงเอาจัง จนเป็นเหตุให้ศรัทธาประชาชนเริ่มตื่นตัว ก่อการฟังธรรมอย่างไม่เคยมีมาก่อนในระแวกนั้น จนเป็นเหตุให้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงถึงขึ้นเอาเป็นเอาตาย แต่แล้วมรสุมนั้นก็สลายตัวลงด้วยหลักอนิจจัง นับแต่นั้นมาศรัทธาประชาชนก็เริ่มสนใจ วัดป่าขึ้นโดยลำดับ แต่บางปีได้มีพระไม่ดีมาบริหารวัดเป็นเหตุให้เสื่อมถอยด้วยศรัทธา ก็มีบางครั้งจะหาศรัทธามาฟังเทศน์สักคนก็หายาก ศรัทธาชุดเดิมจึงรอคอยดูท่าทีของพระเมื่อมีพระดีมาบริหารก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีก และทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังความคิดเข้าบริหารวัดอีก ชนิดตีนยันฟันกัดแม้ชีวิตก็ยอมถวาย

มูลเหตุที่ได้เชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมมีเหตุ 2 อย่าง คือ

1. พระที่มาเริ่มก่อสร้างเป็นผู้เกรียงไกรในการปฏิบัติธรรมเจริญอยู่ในศีลในธรรม

2. ฆารวาสผู้เป็นหัวหน้าดำเนินการชื่อกำนันเจริญ เป็นกำนันตำบลทุ่งต้อม และอีกคนชื่อสุธรรมก็เลยเห็นว่าเป็นมงคลดีจึงชื่อว่าวัดป่าเจริญธรรมที่ว่าก็สมัยนั้นเป็นป่าจริงๆ เป็นป่ามะม่วงด้วย

การก่อสร้างถาวรวัตถุเวลานั้นยังไม่นิยม ถือว่าไม่สำคัญเห็นเรื่องการเผยแพร่พระธรรมนั้นสำคัญกว่า ผู้มาฟังธรรมดานั่งตามร่มไม้อย่างดีก็มีก้อนหินรองนั่งเท่านั้น กุฏิพระอยู่ก็สร้างชั่วคราวพออยู่ได้ ฉะนั้นจึงไม่ปรากฏว่ามีเสนาสนะให้ดูล่วงเวลามาหลายปีจึงมีคนคิดสร้างขึ้นบ้างคือกุฏิไม้ชนิดอยู่ได้รูปเดี ยวจำนวน 4 หลัง ศาลาโรงธรรม 1 หลัง สิ้นทุนทรัพย์ 9,000.- บาทมาบัดนี้ใช้เป็นโรงฉันอาหารของพระภิกษุสามเณร

ต่อมาปีพุทธศักราช 2508 ท่านพระครูญาณภิรัต เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม อำเภอสันทรายมาอยู่จำพรรษาในวัดนี้และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทำให้วัดนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วอย่ างคิดไม่ถึง มีภิกษุสามเณรมาอาศัยศึกษาเล่าเรียนอยู่กับท่านปีละ 70-80 รูป บางปีก็มีถึง 100 กว่ารูป นักธรรมมีครบทุกชั้นเปิดสนามสอบด้วย ฝ่ายสามัญชั้น ป.5 – 6 – 7  และอันดับ 4 (ม.ศ. 3) ด้านถาวรวัตถุภายในวัดไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ก็เต็มไปหมดดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ศรัทธาประชาชนต่างก็หลั่งไหลไปทำบุญไม่ขาด ด้านวิปัสสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีทั้งใกล้และไกลทราบข่าว ว่าปี 2522 ท่านจะยุบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และสามัญศึกษา แล้วจะหันมาส่งเสริมด้านวิปัสสนาอย่างเดียว ท่านปรารภของท่านว่าท่านแก่แล้วเหนื่อยเล่นกับพวกเด็กๆ ดั้งเดิมที่ดินของวัดมี 13 ไร่ โดยคณะศรัทธากลุ่มหนึ่งมี นายเจริญ แสนมงคล กำนันตำบลทุ่งต้อม  นายมูล  เขียวอ่อน นายศรี แสนคำ นายสุธรรม แม่คำมา แม่เขียว เขียวอ่อน ได้ร่วมกันซื้อสวนมะม่วงของ นายคำจันทร์  เมืองลือ ในราคา 4,500.- บาท ต่อมาท่านพระครูญาณภิรัตน ได้ชักชวนศรัทธาประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซื้อที่ดินของ คุณวิสูตร สุริยศักดิ์ จำนวน 20 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา คุณวิสูตร ร่วมถวายเพื่อสร้างวัด สาเหตุที่ซื้อที่ดินเพิ่มท่านพระครูเล่าให้ฟังว่าท่านจะสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์ ไปติดต่อทางอำเภอฝ่ายบ้านเมืองดูปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้โอนเป็นธรณีสงฆ์ของวัดเจดีย์หลวงเสียแล้ว ทำไม่ได้ครั้งจะโอนคืนก็จะใช้เวลาหลายปีไม่ทันใจ จึงได้ตัดสินใจบอกให้ญาติโยมของท่านซื้อที่ดินใหม่ 

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS