ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยุหว่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
1. สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในสังกัด ทต.ยุหว่า
1. โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1
รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
แจ้งผลการอนุมัติใบอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 257 คน
สถิติเดือนนี้ 27979 คน
สถิติปีนี้ 292111 คน
สถิติทั้งหมด 4609172 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2563 [10 ม.ค. 61]

ต้องมีคณสมบัติ  ดังนี้

1. มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502)

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยุหว่าตามทะเบียนบ้าน

3. มีสัญชาติไทย

4. ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือน จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง  30  พฤศจิกายน  2561

ยื่นขอลงทะเบียน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า  งานพัฒนาชุมชน

ติดต่อสอบถาม โทร.  053 - 355312 , 053 - 311115  , 081 9604101
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (130 KB.)
 

 
 
 

Copyright © 2013-2018 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. (053) 825044 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com