ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
ประกาศ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยุหว่า
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายไตรมาส
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือการให้บริการประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ทำเนียบบัณฑิตน้อย
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
 
ขณะนี้ 34 คน
สถิติวันนี้ 2370 คน
สถิติเดือนนี้ 15729 คน
สถิติปีนี้ 1281482 คน
สถิติทั้งหมด 11433080 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถาม 053-355312 , 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
ข่าวกิจกรรม
 
 
 

ทต.ยุหว่า จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 [12 เม.ย. 66]

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลยุหว่า นำโดยนางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่ากล่าวรายงานการจัดทำโครงการโดยนางนิดา ปินตาดง เปิดโครงการโดย นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเปิดกาดมั่วคัวฮอม โดย นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง ซึ่งตลอดการจัดโครงการ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ

-   - การแสดงตีกลองสะบัดชัย/ฟ้อนดาบ จาก โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1

-   - พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงที่มีสุขภาพดี

-   - การแสดงพื้นบ้านล้านนา ตีกลองมองเซิง บ้านหนองหวาย ม.3 และ บ้านอุเม็ง ม.5

-   - การแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้านและพนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า (การแสดงฟ้อนดอกระมิงค์)

-   - การแสดงรำวงเพลงดำหัวปี๋ใหม่เมือง ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลยุหว่า

-   - เปิดกาดหมั้วคัวฮอม

-   - การแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง (ลาบ)

-   - พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยุหว่า

***สรุปผลการแข่งขันอาหารพื้นเมือง (ลาบ)***

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสันป่าตองใต้หมู่ที่ 14

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านศาลา หมู่ที่ 11

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านกลาง หมู่ที่ 2

รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13 

 
 
 

Copyright © 2013-2023 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CLICK2SOLUTIONS