ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 61 คน
สถิติวันนี้ 2923 คน
สถิติเดือนนี้ 108414 คน
สถิติปีนี้ 1194102 คน
สถิติทั้งหมด 6670251 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
 


ข้อ 34 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (51 KB.)
ข้อ 42 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม (54 KB.)
ข้อ 43 โครงการคุณธรรมจริยธรรม (593 KB.)
ข้อ 29 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ITA (751 KB.)
ข้อ 42 มาตรการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม (603 KB.)
ข้อ 43 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (609 KB.)
ข้อ 35,43 มาตรการป้องกันการรับสินบน (310 KB.)
ข้อ 35,43 มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (580 KB.)
ข้อ 42 รายงานผลการวิเคราะห์ ITA 2562 (1.35 MB.)
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริต ความโปร่งใสในการบริหารงาน (395 KB.)
ข้อ 35 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง (330 KB.)
ข้อ 35.43ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (293 KB.)
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 (921 KB.)
ข้อ 40 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (355 KB.)
ข้อ 41 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (355 KB.)
ข้อ 42 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (539 KB.)
ข้อ 36 รายงานความเสี่ยงทุจริต 2563 (109 KB.)
ข้อ 37 รายงานการควบคุมความเสี่ยง 2563 (107 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com