ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- รายงานการประชุมสภา
- การเรียกประชุมสภา
รายงาน แผนงานการเงิน
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานงบการเงิน
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
รายงาน แผนงานพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง
- แผนการปฏิบัติราชการ
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- ประมวลจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริต
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
คู่มือการให้บริการ
- คู่มือสำหรับประชาชน
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
E-Service
- รายงาน
เทศบัญญัติเทศบาล
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
กฎหมาย / ระเบียบ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ขณะนี้ 51 คน
สถิติวันนี้ 4534 คน
สถิติเดือนนี้ 120523 คน
สถิติปีนี้ 248676 คน
สถิติทั้งหมด 7079785 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
- มาตรการป้องกันการทุจริต1
 
 


ข้อ 37 รายงานการควบคุมความเสี่ยง 2563 (107 KB.)
ข้อ 36 รายงานความเสี่ยงทุจริต 2563 (109 KB.)
ข้อ 42 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 (539 KB.)
ข้อ 41 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (355 KB.)
ข้อ 40 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (355 KB.)
ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 (921 KB.)
ข้อ 35.43ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (293 KB.)
ข้อ 35 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง (330 KB.)
ข้อ 34 เจตจำนงสุจริต ความโปร่งใสในการบริหารงาน (395 KB.)
ข้อ 42 รายงานผลการวิเคราะห์ ITA 2562 (1.35 MB.)
ข้อ 35,43 มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (580 KB.)
ข้อ 35,43 มาตรการป้องกันการรับสินบน (310 KB.)
ข้อ 43 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (609 KB.)
ข้อ 42 มาตรการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม (603 KB.)
ข้อ 29 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ITA (751 KB.)
ข้อ 43 โครงการคุณธรรมจริยธรรม (593 KB.)
ข้อ 42 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม (54 KB.)
ข้อ 34 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (51 KB.) 
 
 

Copyright © 2013-2021 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com