ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการเงิน
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการปฏิบัติราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยุหว่า และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Test)
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงาน (ทดสอบ)
รายงาน1
รายงาน2
รายงาน3
รายงาน4
 
ขณะนี้ 70 คน
สถิติวันนี้ 2934 คน
สถิติเดือนนี้ 108425 คน
สถิติปีนี้ 1194113 คน
สถิติทั้งหมด 6670262 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ ติดต่อ สนง. 053-355312 , 08-1960-4101 , ศูนย์ อปพร. 06-1271-8338 <<
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูล - - Link (ข้อมูลการเผยแพร่) -
1.  โครงสร้าง http://www.yuwa.go.th/about.php?id=4
2.  ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.yuwa.go.th/about.php?id=6
3.  อำนาจหน้าที่ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/62_38_2.pdf
4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.yuwa.go.th/about.php?id=48&pid=220
5. ข้อมูลการติดต่อ http://www.yuwa.go.th/contact.php
6.  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.yuwa.go.th/about.php?id=57

การประชาสัมพันธ์

7.  ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.yuwa.go.th/home.php
https://www.facebook.com/www.yuwa.go.th/

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

8.  Q&A http://www.yuwa.go.th/webboard.php
9.  Social Network https://www.facebook.com/www.yuwa.go.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001641199072

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10.  แผนการดำเนินงานประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1404_1..PDF

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1502_3..pdf
12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1403_2.pdf

การปฏิบัติงาน

13.  คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.yuwa.go.th/about.php?id=47&pid=213

การให้บริการ

14.  คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/about.php?id=47
15.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/news_detail.php?id=1007&p=1
16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1006_1498_09072000.PDF
17.  E-Service http://www.yuwa.go.th/contact.php

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ http://www.yuwa.go.th/about.php?id=32&pid=209

19.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/210_1379_6.PDF
20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.yuwa.go.th/about.php?id=32&pid=180

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.yuwa.go.th/news2_detail.php?id=953&p=4
22.  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.yuwa.go.th/news2.php
23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.yuwa.go.th/img_update/download/990_1471_SKR06.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/954_1356_SKR04.pdf

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/958_1360_SKR3.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/957_1359_SKR2.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/956_1358_SKR1.PDF
24.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/967_1374_11102562.PDF

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1452_25.pdf
26.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/about.php?id=30
27.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1457_27.pdf

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1458_27.1.pdf
28.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1459_28.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1475_29.PDF
30.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.yuwa.go.th/inform.php
31.  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - ไม่มีข้อร้องเรียน -

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.yuwa.go.th/inform.php
33.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.yuwa.go.th/about.php?id=33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1468_34.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1481_34.1%20%20(I.PDF
35.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1482_35%20.PDF

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1483_35,43%20(3).PDF

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1478_35,43.PDF

(4) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1479_35,43%20(2).PDF

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1503_36.PDF
37.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1504_37.PDF

การเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1460_38.pdf

แผนป้องกันการทุจริต

39.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1485_39.pdf

40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1486_40.pdf
41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1487_41.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1469_42.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1476_35.42.PDF

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1480_42%20.PDF
43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1470_43.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1470_43.pdf

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1478_35,43.PDF

(4) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1479_35,43%20(2).PDF

(5) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1483_35,43%20(3).PDF 
 
 

Copyright © 2013-2020 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com