ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
- ประวัติความเป็นมา
- สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจ และอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- โรงเรียนสันป่าตอง ทต.ยุหว่า 1
- โรงเรียนอนุบาล ทต.ยุหว่า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกิจการสภา
- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
- การเรียกประชุมสภา
- การนัดเชิญประชุมสภา
- รายงานการประชุมสภา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายเงิน
- รายงานงบการเงิน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
- รายงานงบการเงิน (เดิม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
- เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การมอบหมายงาน/การมอบอำนาจ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
- คุณธรรมจริยธรรม
มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
การให้บริการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
- คู่มือสำหรับประชาชน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
- แจ้งซ่อมไฟกิ่ง
- ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชำระภาษี Online
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองสาธารณสุขฯ
-กองการศึกษาฯ
เทศบัญญัติ/กฎหมาย/ระเบียบ
- เทศบัญญัติ ทต.ยุหว่า
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แหล่งเรียนรู้ ทต.ยุหว่า
- ปราชญ์ชาวบ้าน
- วัดในพื้นที่
- ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
แจ้งอนุมัติใบอนุญาตฯ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริการร่วม ทต.ยุหว่า
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 43 คน
สถิติวันนี้ 5871 คน
สถิติเดือนนี้ 66912 คน
สถิติปีนี้ 66912 คน
สถิติทั้งหมด 8407175 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2556
 
>> เทศบาลตำบลยุหว่า สวัสดีค่ะ เบอร์โทร 08-1960-4101 ,งานป้องกันฯ 06-1271-8338 <<
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูล - - Link (ข้อมูลการเผยแพร่) -
1.  โครงสร้าง http://www.yuwa.go.th/about.php?id=4
2.  ข้อมูลผู้บริหาร
http://www.yuwa.go.th/about.php?id=6
3.  อำนาจหน้าที่ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/62_38_2.pdf
4.  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.yuwa.go.th/about.php?id=48&pid=220
5. ข้อมูลการติดต่อ http://www.yuwa.go.th/contact.php
6.  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง http://www.yuwa.go.th/about.php?id=57

การประชาสัมพันธ์

7.  ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.yuwa.go.th/home.php
https://www.facebook.com/www.yuwa.go.th/

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

8.  Q&A http://www.yuwa.go.th/webboard.php
9.  Social Network https://www.facebook.com/www.yuwa.go.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001641199072

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10.  แผนการดำเนินงานประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1404_1..PDF

11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1502_3..pdf
12.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/215_1403_2.pdf

การปฏิบัติงาน

13.  คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://www.yuwa.go.th/about.php?id=47&pid=213

การให้บริการ

14.  คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/about.php?id=47
15.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/news_detail.php?id=1007&p=1
16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/1006_1498_09072000.PDF
17.  E-Service http://www.yuwa.go.th/contact.php

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ http://www.yuwa.go.th/about.php?id=32&pid=209

19.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/210_1379_6.PDF
20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.yuwa.go.th/about.php?id=32&pid=180

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://www.yuwa.go.th/news2_detail.php?id=953&p=4
22.  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.yuwa.go.th/news2.php
23.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://www.yuwa.go.th/img_update/download/990_1471_SKR06.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/954_1356_SKR04.pdf

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/958_1360_SKR3.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/957_1359_SKR2.PDF

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/956_1358_SKR1.PDF
24.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/967_1374_11102562.PDF

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1452_25.pdf
26.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/about.php?id=30
27.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1457_27.pdf

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1458_27.1.pdf
28.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1459_28.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1475_29.PDF
30.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.yuwa.go.th/inform.php
31.  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - ไม่มีข้อร้องเรียน -

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://www.yuwa.go.th/inform.php
33.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://www.yuwa.go.th/about.php?id=33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1468_34.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1481_34.1%20%20(I.PDF
35.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1482_35%20.PDF

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1483_35,43%20(3).PDF

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1478_35,43.PDF

(4) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1479_35,43%20(2).PDF

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1503_36.PDF
37.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1504_37.PDF

การเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร www.yuwa.go.th/img_update/download/217_1460_38.pdf

แผนป้องกันการทุจริต

39.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1485_39.pdf

40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1486_40.pdf
41.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1487_41.pdf

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1469_42.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1476_35.42.PDF

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1480_42%20.PDF
43.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (1) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1470_43.pdf

(2) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1470_43.pdf

(3) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1478_35,43.PDF

(4) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1479_35,43%20(2).PDF

(5) http://www.yuwa.go.th/img_update/download/218_1483_35,43%20(3).PDF 
 
 

Copyright © 2013-2022 โดย เทศบาลตำบลยุหว่า - www.yuwa.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์. 053-355312, 053-311115 โทรสาร ต่อ 18, 081-9604101
E-mail: yuwa_sanpatong@hotmail.com, saraban@yuwa.go.th


เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com